28 มีนาคม 2559

พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
กิติวัฒนาดุลโสภาคย์

                     

การศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพุทธศักราช ๒๕๒๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันทั้งสองแห่ง ทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ หลังจากนั้น ทรงสำเร็จการศึกษา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี - สันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๒๔ ต่อมา ด้วยความสนพระทัยงานด้านการพัฒนา โดยอาศัยหลักวิชาการศึกษา หรือการเรียนรู้เป็นแกน จึงทรงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทรงสำเร็จการศึกษา และรับพระราชทานปริญญา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๒๙


พระราชกิจ
          นอกเหนือจากพระราชภารกิจในหน้าที่ราชการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ครอบคลุมงานสำคัญ ๆ อันเป็นประโยชน์หลักของบ้านเมือง เกือบทุกด้าน และทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ มอบหมาย

 

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง... ขอเชิญชวน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนที่สนใจ  เข้าชม "นิทรรศการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับ  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนในชุมชน

      
                  25 มีนาคม 2559

เล่นสีกับอาเซียน ณ ห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง... ให้นักเรียนระบายสี 10 ประเทศอาเซียน  เพื่อทบทวนความรู้เดิมจากในชั่วโมงเรียนในภูมิภาคอาเซียน  และช่วยผ่อนคลายหลังจากการสอบปลายภาค  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ใช้ทักษะทางด้านสมอง  จินตนาการ  และเปิดให้บริการ wifi ของห้องสมุดประชนชน  และยังได้ชมนิทรรศการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีนักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้ประมาณ 20 คน


 

 

 

 

 


23 มีนาคม 2559

นำส่ง โครงการบ้านหนังสือชุมชน 2

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง... ได้จัดเตรียมหนังสือที่ได้รับจากการบริจาค  นำส่ง "บ้านหนังสือชุมชน" เพื่อให้บริการส่งเสริมการอ่านตามโครงการบรรณสัญจร


         


            


                   

18 มีนาคม 2559

เชิญชวน... เข้าชม นิทรรศการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง... ขอเชิญชวน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนที่สนใจ  เข้าชม "นิทรรศการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับ  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนในชุมชน
หรรษา กับห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง... ให้นักเรียนระบายสี 10 ประเทศอาเซียน  เพื่อทบทวนความรู้เดิมจากในชั่วโมงเรียนในภูมิภาคอาเซียน  และช่วยผ่อนคลายจากกรารเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ใช้ทักษะทางด้านสมอง  จินตนาการ  และยังได้ชมนิทรรศการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีนักเรียนใหความสนใจกับกิจกรรมนี้ประมาณ 11 คน

                  


                 
                    
       


10 มีนาคม 2559

พฤหัส... หรรษา กับห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง... ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับวันสำคัญของเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อทดสอบความรู้เดิม  โดยนำพยัญชนะที่อยู่หน้าข้อความทางขวามาเติมหน้าข้อทางซ้ายมือเป็นการจับคู่เพื่อให้สมบูรณ์  โดยมีนักเรียนใหความสนใจกับกิจกรรมนี้ประมาณ 13 คน              


              


              
            9 มีนาคม 2559

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชน

คุณครูพิทนัชนาท  จันทระกระจ่าง  ได้นำนักเรียนอนุบาล 1 โรงเรียนคลองสองฯ  จำนวน 24 คน  เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง  ในมุมหนังสือเด็กและเยาวชน