29 กุมภาพันธ์ 2559

เรียนรู้... การใช้บริการห้องสมุดประชาชน

คุณครูลัดดา  ชูเกียรติศิริชัย  ได้นำนักเรียน โรงเรียนคลองสองฯ ชั้น ป.2 จำนวน 36 คน  เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง เพื่อให้เด็กได้เข้ามาใช้บริการช่วงพักกลางวัน ในมุมหนังสือเด็กและเยาวชน

              


              


                   

บริจาคหนังสื่อ... เข้าโครงการ "บรรณสัญจร"ขอขอบคุณ  คุณเตือนใจ  มากทอง   ที่ได้บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง ใน "โครงการบรรณสัญจร" เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนในชุมชน

24 กุมภาพันธ์ 2559

ดอกไม้กับห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชน อำเภอคลองหลวง... ได้จัดกิจกรรม พับดอกไม้  เพื่อฝึกทักษะการพับกระดาษให้เป็นรูปร่าง  ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 15 คน
                                                 
                                   


     
                                   

19 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรม "วันมาฆบูชา"

ห้องสมุดประชาชน อำเภอคลองหลวง... ได้จัดกิจกรรม "วันมาฆบูชา" โดยมีป้ายนิทรรศการเป็นสื่อ  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน   นักศึกษา  และประชาชนที่สนใจ   ประวัติ  และความสำคัญของ  "วันมาฆบูชา"  และกิจกรรมสร้างสรรค์โดยให้อ่านจากป้ายนิทรรศการ  และให้ตอบปัญหาจากใบงานที่กำหนดให้    โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 33 คน

       


        


                   

   
                         


 


ประวัติ... ความหมาย... และความสำคัญของ "วันมาฆบูชา"

     วันมาฆบูชา...  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำเดือน  3  ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง  และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง  โดย  วันมาฆบูชา  2559  ตรงกับวันจันทร์ที่  22  กุมภาพันธ์  จึงมีประวัติวันมาฆบูชา  ความสำคัญของวันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร
      
      คำว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน  3  ย่อมาจากคำว่า  "มาฆบุรณมี"  หมายถึง  การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3

       การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น  15 ค่ำ  เดือน 3  แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส  คือมีเดือน  8  สองครั้ง  วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  4  และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม

         ความสำคัญของวันมาฆบูชา  คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา  9  เดือน  ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ  หากสรุปเป็นใจความสำคัญ  จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

ประวัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย
             พิธีทำบุญวันมาฆบูชานี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาในสมัยใด อย่างไรก็ตามในหนังสือ "พระราชพิธีสิบสองเดือน" อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" มีเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบราชกุศลมาฆบูชาไว้ว่า 
ประเทศไทยเริ่มกำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งมีการประกอบพิธีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2394 ในพระบรมมหาราชวังก่อน โดยมีพิธีพระราชกุศลในเวลาเช้า นมัสการพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวรวิหารและวัดราชประดิษฐ์จำนวน 30 รูป ฉันภัตตาหารในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เมื่อถึงเวลาค่ำ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ทรงจุดธูปเทียนนมัสการ พระสงฆ์ทำวัตรเย็นและสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ เมื่อสวดจบทรงจุดเทียน 1,250 เล่ม รอบพระอุโบสถ มีการประโคมอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงมีการเทศนาโอวาทปาติโมกข์ 1 กัณฑ์เป็นทั้งเทศนาภาษาบาลี และภาษาไทย ส่วนเครื่องกัณฑ์ประกอบด้วยจีวรเนื้อดี 1 ผืน เงิน 3 ตำลึงและขนมต่าง ๆ เมื่อเทศนาจบ พระสงฆ์ 30 รูป สวดรับ
ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เองทุกปี แต่มีการยกเว้นบ้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากบางครั้งตรงกับช่วงเสด็จประพาสก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที่นั้นๆ ขึ้นอีกแห่ง นอกเหนือจากภายในพระบรมมหาราชวัง
ต่อมาการประกอบพิธีมาฆบูชาได้แพร่หลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวัง และประกอบพิธีกันทั่วราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดทางราชการด้วย เพื่อให้ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพได้ไปวัด เพื่อทำบุญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนา  นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยประกาศให้วันมาฆบูชา ให้เป็นวันกตัญญูแห่งชาติอีกด้วย


หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติในวันมาฆบูชา
หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ "โอวาทปาติโมกข์" ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ดังนี้
หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่
1. การไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการที่เป็นความชั่วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม)
2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม) ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดีทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรม)
3. การทำจิตใจให้ผ่องใส คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย


กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา
การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาคือ คือ ในตอนเช้า ควรไปทำบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา หรือจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหาร ช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา เมื่อถึงตอนค่ำ นำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จำนวน 3 รอบ และช่วงเวลาที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ และรักษาศีล สำหรับตามบ้านเรือน สถานที่ราชการ จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันมาฆบูชา
กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว
กิจกรรมที่ครอบครัวควรทำในวันมาฆบูชา อย่างเช่น การทำความสะอาดบ้าน จัดแต่งที่บูชาประจำบ้าน ชักชวนครอบครัวไปทำบุญตักบาตร ฟังศีล ฟังธรรม บำเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม รวมทั้งควรศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอน และความสำคัญของวันมาฆบูชาด้วย
 กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา
ในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่ง โดยภายในสถานศึกษาควรมีการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา เช่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม หรือร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน บำเพ็ญกุศล อีกทั้งประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้ทำประโยชน์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
กิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน
ควรประชาสัมพันธ์ในที่ทำงาน และจัดให้มีการบรรยายธรรม หรือร่วมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ร่วมทำบุญ บำเพ็ญกุศลร่วมกัน
กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม
ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น วัด มูลนิธิ สมาคม สื่อมวลชน สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ ควรช่วยกันประชาสัมพันธ์ความสำคัญของวันมาฆบูชา อาจเป็นการพิมพ์เอกสารให้ความรู้ จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ช่วยกันรณรงค์ให้เลิกอบายมุข แต่รณรงค์ให้ช่วยกันทำประโยชน์ต่อสังคมแทน อาจช่วยกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดที่สาธารณะ ฯลฯ


ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา
พุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป

15 กุมภาพันธ์ 2559

รับบริจาคหนังสือ "โครงการบรรณสัญจร"
ขอขอบคุณ  คุณอรทัย  ใจกว้าง   ที่ได้บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุด ใน "โครงการบรรณสัญจร" เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนในชุมชน

12 กุมภาพันธ์ 2559

ศุกร์หรรษา... วันวาเลนไทน์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง... ได้จัดกิจกรรมต้อนรับ "วันวาเลนไทน์" โดยมีป้ายนิทรรศการเป็นสื่อ  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน  นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ  ประวัติความเป็นมาของ "วันวาเลนไทน์" และกิจกรรมสร้างสรรค์โดยให้เขียนคำอวยพรในการ์ด และให้ตบแต่งสีสันต์ให้สวยงามตามใจชอบ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 35 คน

             


             


             


             


             

 
 10 กุมภาพันธ์ 2559

นำส่ง โครงการบ้านหนังสือชุมชน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง... ได้จัดเตรียมหนังสือที่ได้รับจากการบริจาค  นำส่ง "บ้านหนังสือชุมชน" เพื่อให้บริการส่งเสริมการอ่านตามโครงการบรรสัญจร