29 มกราคม 2559

ศุกร์... สุดหรรษา

ศุกร์หรรษา...   กับกิจกรรมห้องสมุดประชนอำเภอคลองหลวง  กับการระบายสี
ตุ๊กตาปูนพาสเตอร์  ของนักเรียน ร.ร.คลองสองฯ  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ  35  คน

 

 

 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Research Symposium 2016"

โครงการ Thailand Research Symposium 2016

         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่สนับสนุนงานวิจัย ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ได้กำหนดกลไกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จากผลผลิตการวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)ขึ้น ในวันที่ ๑๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙    ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย และจัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Symposium ขึ้นเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

๑.  เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  
รายละเอียดเพิ่มเติม : download/intro-symposuim2016.pdf

25 มกราคม 2559

บริจาคหนังสือ "โครงการบรรณสัญจร"ขอขอบคุณ  คุณสุดใจ  แซ่เต๋ง  ท่านคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอคลองหลวง  ที่ได้บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุด ใน "โครงการบรรณสัญจร" เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนในชุมชน


19 มกราคม 2559

โครงการค่ายวิชาการและส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักศึกษา

กศน.อำเภอคลองหลวง ได้มีการจัดพิธีไหว้ครู และ ค่ายวิชาการและส่งเสริมความสามารถพิเศษ โดย มี ดร.นงลักษณ์ เดชระพีพงษ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี  ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง  ก็เป็นหนึ่งในหกฐานการเรียนรู้ของกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย...