3 เมษายน 2561


 2 เมษายน วันรักการอ่าน 
วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี นับเป็นวันที่สำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศและให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 กำหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการรู้หนังสือ และให้วันที่ 2 เมษายน เป็น“วันรักการอ่าน”
ดังนั้น การสร้างนิสัยรักการอ่านจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน ให้นักศึกษา และประชาชนเห็นความสำคัญและมีนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 กศน.อำเภอคลองหลวง จึงได้โครงการ “Welcome to read KorSorNor Pathumthani” 2 เมษายน วันรักการอ่าน ประจำปี 2561 ขึ้น