โครงการบรรณสัญจร

"โครงการบรรณสัญจร" ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย   กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจาก อบต.คลองหก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคลองหก  และห้องสมุดประชาชน กศน. คลองหลวง  ได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เคยอ่านออกเขียนได้  กลับมาทบทวน  ได้รับข่าวสารใหม่ๆ  จากหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์ที่ได้เตรียมไปให้  และได้รับความบันเทิง  ได้มีการจับฉลากแลกของขวัญของผู้สูงอายุ