รายงานสถิติการยืมคืน

สถิติการยืมหนังสือ 6 - 12 มีนาคม 2560


วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
6 มีนาคม 2560
1
11
15
7 มีนาคม 2560
1
10
14
8 มีนาคม 2560
-
6
6
9  มีนาคม2560
-
-
-
10 มีนาคม 2560
2
9
21
11 มีนาคม 2560
-
-
-
12 มีนาคม 2560
-
-
-
สถิติการยืมหนังสือ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560

วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
27 กุมภาพันธ์ 2560
2
11
13
28 กุมภาพันธ์ 2560
-
8
8
1 มีนาคม 2560
3
11
16
2 มีนาคม2560
1
6
7
3 มีนาคม 2560
4
10
36
4 มีนาคม 2560
-
-
-
5 มีนาคม 2560
2
-
10
สถิติการยืมหนังสือ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
20 กุมภาพันธ์ 2560
1
9
10
21 กุมภาพันธ์ 2560
1
9
11
22 กุมภาพันธ์ 2560
1
9
10
23 กุมภาพันธ์2560
2
5
7
24 กุมภาพันธ์ 2560
2
13
30
25 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
26 กุมภาพันธ์ 2560
1
-
8
สถิติการยืมหนังสือ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2560

วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
13 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
14 กุมภาพันธ์ 2560
3
1
11
15 กุมภาพันธ์ 2560
2
5
10
16 กุมภาพันธ์2560
1
8
9
17 กุมภาพันธ์ 2560
1
11
24
18 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
19 กุมภาพันธ์ 2560
1
-
4
สถิติการยืมหนังสือ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2560

วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
6 กุมภาพันธ์ 2560
-
7
7
7 กุมภาพันธ์ 2560
1
8
13
8 กุมภาพันธ์ 2560
2
4
6
9 กุมภาพันธ์2560
1
2
3
10 กุมภาพันธ์ 2560
2
11
26
11 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
12 กุมภาพันธ์ 2560
1
-
4

สถิติการยืมหนังสือ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560

วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
30 มกราคม 2560
1
5
6
31 มกราคม 2560
2
11
25
1 กุมภาพันธ์ 2560
1
10
11
2 กุมภาพันธ์2560
1
12
13
3 กุมภาพันธ์ 2560
1
10
22
4 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
5 กุมภาพันธ์ 2560
1
-
4

สถิติการยืมหนังสือ 23 - 29 มกราคม 2560


วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
23 มกราคม 2560
1
7
8
24 มกราคม 2560
2
9
16
25 มกราคม 2560
3
10
16
26 มกราคม 2560
1
7
8
27 มกราคม 2560
3
9
25
28 มกราคม 2560
-
-
-
29 มกราคม 2560
1
-
5

สถิติการยืมหนังสือ 16 - 22 มกราคม 2560


วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
16 มกราคม 2560
-
--
17 มกราคม 2560
3
58
18 มกราคม 2560
-
--
19 มกราคม 2560
1
1011
20 มกราคม 2560
1
920

21มกราคม 2560
-
--
22มกราคม 2560
-
--
สถิติการยืมหนังสือ 8 - 15 มกราคม 2560


วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
8 มกราคม 2560
1
-
4
9 มกราคม 2560
3
8
143
10 มกราคม 2560
-
1
1
11 มกราคม 2560
1
-
1
สถิติการยืมหนังสือ 4 - 5 มกราคม 2560


วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
4 มกราคม 2560
2
6
9
5 มกราคม 2560
2
4
11
6 มกราคม 2560
1
3
9

สถิติการยืมหนังสือ 26 - 30 ธันวาคม 2559วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
26 ธันวาคม 2559
2
8
13
27 ธันวาคม 2559
2
3
5
28 ธันวาคม 2559
2
9
13
29 ธันวาคม 2559
1
5
6
30 ธันวาคม 2559
2
8
17

สถิติการยืมหนังสือ 19 - 23 ธันวาคม 2559

วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
19 ธันวาคม 2559
2
8
13
20 ธันวาคม 2559
2
3
5
21 ธันวาคม 2559
2
9
13
22 ธันวาคม 2559
1
5
6
23 ธันวาคม 2559
2
8
17
25 ธันวาคม 2559
1
-
5


สถิติการยืมหนังสือ 13 - 18 ธันวาคม 2559


วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
9 ธันวาคม 2559
3
6
11
14 ธันวาคม 2559
4
5
23
15 ธันวาคม 2559
3
7
17
16 ธันวาคม 2559
3
4
13
19 ธันวาคม 2559
1
-
5

สถิติการยืมหนังสือ 1 - 9 ธันวาคม 2559

 
วัน
ชาย
หญิง
จำนวนเล่ม
1 ธันวาคม 2559
2
11
22
2 ธันวาคม 2559
5
10
33
4 ธันวาคม 2559
1
-
5
6 ธันวาคม 2559
6
10
18
7 ธันวาคม 2559
7
11
18
8 ธันวาคม 2559
6
17
23
9 ธันวาคม 2559
7
13
40